Director General

Secretary of the CPC IMHE Committee 

Deputy Director General

Deputy Director General

WEN Anbang

LUO Xiaomei

CHEN Xiaoqing

 

 

Deputy Director General

 Deputy Secretary of the CPC IMHE Committee 

Secretary of the Discipline Inspection Commission

 

SU Lijun

TAN Duocai